Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 118/2016 av den 3 juni 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/2136]