Vec C-165/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Šiesta smernica 77/388/EHS — Smernica 2006/112/ES — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Tovary a služby používané tak pri zdaniteľných transakciách, ako aj pri transakciách oslobodených od dane (tovary a služby na tzv. zmiešané použitie) — Určenie pomernej odpočítateľnej časti — Pobočka so sídlom v inom členskom štáte, než je štát sídla spoločnosti — Výdavky vynaložené pobočkou spojené výlučne s uskutočnením transakcií jej ústredia — Všeobecné náklady pobočky spojené s uskutočnením jej transakcií, ako aj transakcií jej ústredia)