2014/288/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 12 maj 2014 vad gäller standardkraven för rapporter inom de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av unionen och om upphävande av beslut 2008/940/EG [delgivet med nr C(2014) 2976]