2014/288/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  12. mája 2014 , pokiaľ ide o štandardné požiadavky na podávanie správ o národných programoch eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz spolufinancovaných Úniou a o zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/940/ES [oznámené pod číslom C(2014) 2976]