2014/288/ES: 2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi standartiniai tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų, kurias bendrai finansuoja Sąjunga, vykdymo ataskaitų rengimo reikalavimai ir panaikinamas Sprendimas 2008/940/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2976)