2014/288/EU: Provedbena odluka Komisije оd 12. svibnja 2014. u pogledu standardnih zahtjeva za izvješćivanje o nacionalnim programima za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza koje sufinancira Unija i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/940/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2976)