2014/288/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014 , unionin osarahoittamista tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia kertomuksia koskevista vakiovaatimuksista ja päätöksen 2008/940/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2976)