2014/288/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014 , για τις τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/940/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 2976]