2014/288/EС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 май 2014 година относно стандартните изисквания за докладване по съфинансирани от Съюза национални програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на някои болести по животните и зоонози и за отмяна на Решение 2008/940/ЕО (нотифицирано под номер С(2014) 2976)