Kommissionens förordning (EU) nr 817/2013 av den 28 augusti 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra Text av betydelse för EES