Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/259 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 427/2014 με σκοπό την προσαρμογή του στην αλλαγή της κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την υποβολή αίτησης και την πιστοποίηση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$