Gemensam ståndpunkt (EG) nr 28/1999 av den 28 juni 1999, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer