Fælles holdning (EF) nr. 28/1999 af 28. juni 1999 fastlagt af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer