Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и среднитe предприятия за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет № 2 2020/C 407/16