Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1914, 19. oktoober 2017, milles käsitletakse loa andmist naatriumsalinomütsiini (Sacox 120 microGranulate ja Sacox 200 microGranulate) kasutamiseks broilerite ja noorkanade söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1852/2003 ja (EÜ) nr 1463/2004 (loa hoidja Huvepharma NV) (EMPs kohaldatav tekst )$