Υπόθεση C-724/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour de cassation (Γαλλία) στις 28 Δεκεμβρίου 2020 — Paget Approbois SAS κατά Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S και Alpha Insurance A/S κατά Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL