Mål C-216/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Laufen – Tyskland) – brottmål mot Gavril Covaci (Begäran om förhandsavgörande — Straffrättsligt samarbete — Direktiv 2010/64/EU — Rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden — Förfarandespråk — Strafföreläggande genom vilket bötesstraff föreläggs — Möjlighet att bestrida föreläggandet på ett annat språk än förfarandespråket — Direktiv 2012/13/EU — Rätt till information vid straffrättsliga förfaranden — Rätt att bli informerad om anklagelsen — Delgivning av strafföreläggande — Förfarande — Skyldighet för den tilltalade ett utse ett delgivningsombud — Fristen för att bestrida strafföreläggandet börjar löpa från delgivningen till delgivningsombudet)