Vec C-216/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Laufen – Nemecko) – trestné konanie proti Gavrilovi Covacimu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v trestných veciach — Smernica 2010/64/EÚ — Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní — Jazyk konania — Trestný rozkaz ukladajúci pokutu — Možnosť podať odpor v inom jazyku ako je jazyk konania — Smernica 2012/13/EÚ — Právo na informácie v trestnom konaní — Právo na informácie o obvinení — Doručenie trestného rozkazu — Postupy — Povinné určenie splnomocnenca obvineným — Lehota na podanie odporu plynúca doručením splnomocnencovi)