Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/79/EB 1996 m. gruodžio 16 d. dėl motorinių transporto priemonių keleivių apsaugos nuo priekinio smūgio ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB