Διορθωτικό στη μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9895 — KKR/Waves UK Divestco) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 327 της 5ης Οκτωβρίου 2020) 2020/C 335/09