Υπόθεση C-190/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Πολωνία) στις 23 Απριλίου 2012 — Emerging Markets Series of DFA lnvestment Trust Company κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy