Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) Text s významom pre EHP