Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5740 — Gazprom/A2A/JV) Текст от значение за ЕИП