Sag C-367/18: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 12. juni 2019 — María Teresa Aragón Carrasco m.fl. mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — princippet om forbud mod forskelsbehandling — sammenlignelige situationer — berettigelse — § 5 — godtgørelse i tilfælde af opsigelse af en tidsubegrænset kontrakt af en objektiv grund — ingen godtgørelse ved ophøret af ansættelsesforholdet for arbejdstagere, der tilhører personalegruppen kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner)