Kohtuasi T-14/20: Üldkohtu 16. oktoobri 2020 määrus –Tratkowski versus komisjon (Tühistamishagi – Avalik teenistus – Ametnikud – Sisekonkurss COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Kandideerimisavalduse esitamine selleks ette nähtud vormil, millele on osutatud personalieeskirkade III lisa artiklis 2 – Ametisse nimetavale asutusele samal ajal paberkandjal vabas vormis esitatud taotlus konkursil osalemiseks – Vastuvõetavuse tingimused – Konkursikomisjoni otsus lükata hageja kandidatuur tagasi – Konkursikomisjoni otsus jätta hageja uuesti läbivaatamise taotlus hilinenult esitamise tõttu läbi vaatamata – Ametisse nimetava asutuse otsus lükata tagasi hageja taotlus jätta üks konkursiteates ette nähtud tingimustest kõrvale, et hageja saaks konkursil osaleda – Ametisse nimetava asutuse, mitte konkursikomisjoni otsuse vaidlustamine – Põhjendatud huvi – Vastuvõetamatus)