Υπόθεση T-14/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Οκτωβρίου 2020 — Tratkowski κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως – Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Εσωτερικός διαγωνισμός COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του προβλεπόμενου προς τούτο εντύπου του άρθρου 2 του παραρτήματος III του ΚΥΚ – Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβληθείσα, παράλληλα με την υποβολή σε απλό χαρτί, στην ΑΔΑ – Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας – Απόφαση της εξεταστικής επιτροπής περί απορρίψεως της υποψηφιότητας του προσφεύγοντος – Απόρριψη από την εξεταστική επιτροπή ως εκπρόθεσμου του αιτήματος επανεξέτασης του υποψηφίου – Απόφαση της ΑΔΑ με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος να μη ληφθεί υπόψη μία από τις προβλεπόμενες στην προκήρυξη του διαγωνισμού προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή του στον διαγωνισμό – Προσβολή της απόφασης της ΑΔΑ και όχι της απόφασης της εξεταστικής επιτροπής – Έννομο συμφέρον – Απαράδεκτο]