1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3317/94, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl leidimo žvejoti trečiosios šalies vandenyse pagal žvejybos susitarimą