Neuvoston asetus (EY) N:o 3317/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, kalastussopimuksen mukaisesti kolmannen maan vesialueilla harjoitettavan kalastuksen hyväksymistä koskevista yleisistä säännöistä