Υπόθεση C-115/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 11ης Ιουνίου 2020 — China Construction Bank Corp. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Groupement des cartes bancaires [Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Ανακοπή – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' – Κίνδυνος συγχύσεως – Εκτίμηση της ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων – Εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος]