Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/330 z dnia 24 lutego 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-fitazy wytwarzanej przez Komagataella phaffii CECT 13094 jako dodatku paszowego dla tuczników, podrzędnych gatunków świń, indyków rzeźnych i odchowywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Fertinagro Biotech S.L.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)