Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/330 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 3-φυτάσης που παράγεται από Komagataella phaffii CECT 13094 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοίρους προς πάχυνση, μικρά χοιροειδή, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Fertinagro Biotech S.L.) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)