Kohtujurist Jääskinen, 19.3.2015 ettepanek.#Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) versus Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) jt ja Beaudout Père et Fils SARL versus Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social jt.#Eelotsusetaotlused, mille on esitanud Conseil d'État.#Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted – Läbipaistvuskohustus – Selle kohustuse kohaldamisala – Siseriiklikud kollektiivlepingud – Sotsiaalkindlustuse üldskeemi täiendav kindlustusskeem – Seda skeemi haldava kindlustusasutuse nimetamine tööturu osapoolte poolt – Selle skeemi laiendamine ministri määrusega kõikidele asjaomase majandusharu töötajatele ja tööandjatele – Euroopa Kohtu eelotsuse ajalise kehtivuse piiramine.#Liidetud kohtuasjad C-25/14 ja C-26/14. Kohtujurist Jääskinen, 19.3.2015 ettepanek