Mål C-513/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Köln – Tyskland) – i ett förfarande som inletts av Josef Baumgartner (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Vägtransport — Förordning (EG) nr 561/2006 — Artikel 19.2 första stycket — Administrativ sanktion som avser en överträdelse som begåtts i en medlemsstat där ett företag har sitt säte och som beslutats av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat i vilken överträdelsen upptäckts)