1999/801/EG: Rådets beslut av den 22 oktober 1999 om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (Barcelonakonventionen)