Skriftlig forespørgsel E-3972/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) til Kommissionen. EU's gennemsigtighedsregler og Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) anvendelse af disse