YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för utrikesfrågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean