EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto EFTA-valtioissa 1. kesäkuuta 2020 alkaen voimassa olevista valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista (Julkaistu valvontaviranomaisen valtiontukisuuntaviivojen VII osassa ja 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 195/04/KOL (EUVL L 139, 25.5.2006, s. 37, ja EUVL:n ETA-täydennysosa N:o 26/2006, 25.5.2006, s. 1.)10 artiklassa vahvistettujen viite- ja diskonttokorkoja koskevien sääntöjen mukaisesti) 2020/C 300/03