Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την θέση της Κοινότητας στο Συμβούλιο στο Σύνδεσης για την συμμετοχή της Ουγγαρίας στο χρηματοδοτικό μέσο της Κοινότητας για το περιβάλλον (LIFE)