Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 361/2014 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραστατικά διεθνών επιβατικών μεταφορών που πραγματοποιούνται με πούλμαν και λεωφορείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 10.4.2014)