Vec C-255/18: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/59/EÚ – Ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií – Vnútroštátne mechanizmy financovania – Orgán pre riešenie krízových situácií – Štátny fond – Články 103 a 104 – Povinnosť uhradiť príspevok – Príspevky ex ante a mimoriadne príspevky ex post – Výpočet – Oneskorené prebratie smernice – Delegované nariadenie (EÚ) 2015/63 – Články 12 a 14 – Pojem „zmena štatútu“ – Vplyv na povinnosť uhradiť príspevok)