Υπόθεση C-255/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – State Street Bank International GmbH κατά Banca d'Italia (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2014/59/ΕΕ – Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων – Εθνική χρηματοδοτική ρύθμιση – Αρχή εξυγίανσης – Εθνικό ταμείο – Άρθρα 103 και 104 – Υποχρέωση συνεισφοράς – Εκ των προτέρων συνεισφορές και έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές – Υπολογισμός – Εκπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 – Άρθρα 12 και 14 – Έννοια της «αλλαγής καθεστώτος» – Επιρροή στην υποχρέωση συνεισφοράς)