Sag C-255/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. november 2019 – State Street Bank International GmbH mod Banca d’Italia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2014/59/EU – genopretning og afvikling af kreditinstitutter – national finansieringsordning – afviklingsmyndighed – national fond – artikel 103 og 104 – bidragspligt – ex ante bidrag og ekstraordinære ex post-bidrag – beregning – forsinket gennemførelse af direktivet – delegeret forordning (EU) 2015/63 – artikel 12 og 14 – begrebet »ændring af status« – betydning for bidragspligten)