Дело C-255/18: Решение на Съда (първи състав) от 14 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Преюдициално запитване — Директива 2014/59/ЕС — Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции — Национален механизъм за финансиране — Орган за преструктуриране — Национален фонд — Членове 103 и 104 — Задължение за вноски — Предварителни и извънредни последващи вноски — Изчисляване — Късно транспониране на Директивата — Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 — Членове 12 и 14 — Понятие „промяна на статуса“ — Въздействие върху задължението за вноски)