Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/134 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 604] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)