Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/392 на Комисията от 4 март 2021 година за мониторинг и докладване на данни, свързани с емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1014/2010, (ЕС) № 293/2012, (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153 на Комисията (текст от значение за ЕИП)