Věc C-801/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upravni sud u Zagrebu – Chorvatsko) – FRANCK d.d. Zagreb v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak („Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Osvobození – Článek 135 odst. 1 písm. b) a d) – Pojmy ‚poskytnutí úvěrů‘ a ‚dalších převoditelných cenných papírů‘ – Složené transakce – Hlavní plnění – Poskytnutí finančních prostředků za úplatu – Převod vlastní směnky na faktoringovou společnost a převod získaných prostředků na výstavce vlastní směnky“)