Mål C-399/06 P: Överklagande ingett den 25 september 2006 av Faraj Hassan av den dom som förstainstansrätten meddelade den 12 juli 2006 i mål T-49/04, Faraj Hassan mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission