/* */

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2317/92 του κ. Francesco SPERONI προς την Επιτροπή. Κρατικές χρηματοδοτήσεις σε παραγωγικές μονάδες του Νότου της Ιταλίας, που αποβαίνουν εις βάρος της Βόρειας Ιταλίας