Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2004 r. w sprawie T-108/04, Nikolaus Steininger przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Zmniejszenie sumy punktów za zasługi — Umorzenie postępowania)