Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 27. september 2004 i sag T-108/04, Nikolaus Steininger mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Karriereudviklingsrapport — nedsættelse af points for fortjeneste — ufornødent at træffe afgørelse)